Dr. Tabibi
دکتر زهرا طبیبی

مدیر دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده
تلفن تماس:  38805870

 

 مقدمه

دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای مأموریت های تعریف‌شده در دومین برنامه راهبردی دانشگاه (1409-1400) و با محوریت بسترسازی و تسهیل فرآیندها و سازوکارهای توسعه بین‌المللی، با تدبیر و تصمیم شورای بین‌الملل دانشکده در تاریخ 23 آبان‌ماه 1400 تاسیس گردید.
این دفتر چهار رویکرد را در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و ماموریت‌های خود دنبال می‌نماید که شرح آن در ادامه آورده شده‌است:

الف) رویکرد علمی؛ ایجاد مسیری بین المللی جهت آموزش و پژوهش، توسعه ی افق علمی، ایجاد و احداث نهادهای علمی مرتبط، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش با توجه به استانداردهای علمی بین المللی و ارتقای شهرت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

ب) رویکرد اجتماعی-فرهنگی؛ توسعه ی آموزش‌های اجتماعی و فرهنگی، اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی در منطقه و ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی در سطح بین‌المللی.

ج) رویکرد اقتصادی؛ درآمدزایی و ارزآوری برای دانشکده و دانشگاه، کمک به رشد اقتصادی و رقابت پذیری، ایجاد اشتغال، افزایش تقاضای آموزشی و پژوهشی در سطح بین المللی، ایجاد منافع مالی برای نهادها و سازمانهای دولتی کشور.

د) رویکرد سیاسی؛ حرکت در جهت سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران، تقویت امنیت ملی به کمک برقراری روابط علمی، آموزشی، کمک به تقویت بنیان علمی کشورهای منطقه (با اولویت کشورهای همسایه) و دنیا، کمک به برقراری صلح و فهم متقابل با سایر کشورها، تقویت هویت ملی-منطقه ای.

 

راهبردهای اجرایی دفتر
دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی بر پایه چهار راهبرد اجرایی: 1) تجربه‌نگاری، 2) ظرفیت‌سنجی و 3) امکان‌سنجی و 4) بهره‌مندی همه ذی‌نفعان بنا نهاده شده است که در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و توسعه تعاملات مدنظر قرار می‌گیرد.

 

 اهداف دفتر
دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی با چشم‌انداز توسعه نقش‌آفرینی فرادانشگاهی و با عنایت به اولویت‌دار و پرکاربرد بودن رشته‌های دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی و تعدد متقاضیان بین‌المللی پذیرش در این دانشکده، اهداف زیر را دنبال می‌نماید.
o ارتقای شهرت علمی و جایگاه بین‌المللی دانشکده
o معرفی پتانسیل ها و امکانات دانشکده به دانشجویان بین‌المللی بویژه در کشورهای همسایه
o فراهم‌آوردن مزیت‌های رقابتی جهت تحصیل در رشته ها و گرایش‌های دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی
o جذب حداکثری دانشجویان بین‌الملل در دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی
o کمک به ارتقا و بهبود فعالیت‌های بین المللی اعضای هیئت علمی

 

حوزه‌های فعالیت و تعاملات دفتر
دفتر توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی برپایه راهبردهای اجرایی و در چارچوب اهداف تعریف‌شده، حوزه‌های فعالیت و تعاملات خود را در چهار دسته: 1) حوزه توسعه و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، 2) حوزه آموزش، 3) حوزه پژوهش و 4) حوزه خدمات مشاوره برنامه‌ریزی کرده است.