تعداد مجاز واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال

1-مدت مجاز تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته چند سال است؟

دو سال (چهار نیمسال) است.

2-مدت مجاز تحصیل تا چند نیمسال می تواند افزایش یابد؟

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.

3-آیا هزینه افزایش سنوات تحصیلی از دانشجویان آموزش رایگان، دریافت میشود؟

برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان، در صورت موافقت با تمدید سنوات، هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه در نیمسال اول رایگان و در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه همان سال و نیمسال دریافت می‌شود.

میانگین نمرات و نمره قبولی دروس

حداقل نمره قبولی در هر درس، و حداقل میانگین کل نمرات در هر نیمسال، کسب نمره چند است؟

کسب نمره ۱۲ از ۲۰ و حداقل میانگین کل نمرات قابل قبول در هر نیمسال ، معدل ۱۴ است. حداقل نمره قبولی در دروس پیش نیاز یا جبرانی کسب نمره ۱۲ از ۲۰ است ولی دروس پیش نیاز یا جبرانی در میانگین نیمسال و کل دانشجو، محاسبه نمی‌شود.

اگر دانشجویی در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال های بعدی عین همان درس یا دروس را بگذراند، نمرههای مردودی قبلی در ریزنمرات دانشجو ثبت و باقی میماند؟

بلی. نمرات مردودی در کارنامه ثبت و باقی می‌ماند، اما در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر شده و تنها نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

آیا بی اثر شدن نمره مردودی پس از هنگام دانش آموختگی است و مشروطی دانشجو را در نیمسال مذکور خنثی میکند؟

خیر. بی اثر شدن نمره مردودی پس از دانش آموختگی است و لذا مشروطی دانشجو در نیمسال مذکور را خنثی ‌نمی کند.

آیا دانشجویی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت کرده، مشمول قانون فوق میشود؟

خیر. مشمول قانون فوق نمی‌شود.

آیا در رتبه بندی دانشجو جهت استفاده از تسهیلات میانگین، تمامی دروس اخذ شده مردودی و قبولی منظور خواهد شد؟

بلی. در رتبه بندی دانشجو جهت استفاده از تسهیلات میانگین، تمامی دروس اخذ شده مردودی و قبولی منظور خواهد شد.

چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از ۱۴ باشد، آیا اجازه دفاع از پایان نامه را دارد؟

خیر. به دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه داده نمی‌شود.

نکته: در این حالت با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد درسی از درس هایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند و مجوز دفاع از پایان نامه را دریافت نماید.

نکته: در صورت عدم ارائه این درس (ها) در نیمسال مورد نظر، دانشجو مجاز است درس های مرتبط دیگری را به تشخیص استاد راهنما انتخاب کند.

آیا مهلت ثبت نمرات دروس کارآموزی، کارورزی، سمینار، پروژه و ... تا پایان نیمسال بعدی امکان پذیر است؟

بلی. مهلت ثبت نمرات دروس کارآموزی، کارورزی، سمینار، پروژه و .... که تکمیل آنها در طول یک نیمسال میسر نیست تا پایان نیمسال بعدی امکان پذیر است.

در صورت غیبت دانشجو در کلاس درس و یا امتحان پایان ترم، آیا نمره درس صفر ثبت می‌شود؟

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری، الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر ثبت می‌شود.

در صورت غیبت دانشجو در کلاس درسی و یا امتحان پایان ترم که نمره مستمر داشته باشد، نمره درس چند درج می شود؟

در صورت غیبت دانشجو در کلاس درسی و یا امتحان پایان ترم، که نمره مستمر داشته باشد، امکان درج نمره تا ۱۰ برای کارشناسی ارشد میسر است.

آیا نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است؟

بلی. نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است.

آیا نمره صفر ناشی از غیبت بیش از ۳/۱۶ در کلاس و غیبت در امتحان پایان ترم، از کارنامه دانشجو حذف می‌شود؟

خیر. تنها در شرایط خاص چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس (ها) حذف می‌شود.

مشروطی و محرومیت از تحصیل

1-در چه صورت دانشجو مشروط تلقی می‌شود؟

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود.

2-در چه صورت دانشجو به دلیل مشروطی از تحصیل محروم می‌شود؟

چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می‌شود.

3-آیا لازم است دانشجو در خصوص وضعیت تحصیلی خود (دو نیمسال متوالی یا متناوب مشروطی) اقدام نماید؟

بلی. ضروری است دانشجو جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی خود، مرتبا به پرتال خود مراجعه نموده و در صورت مشروطی بیش از دو نیمسال متوالی یا متناوب، جهت اقدامات لازم به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.

حذف درس (ها)

1-آیا پس از پایان بازه زمانی انتخاب واحد، امکان حذف دروس وجود دارد؟

در بازه زمانی حذف و اضافه امکان حذف حداکثر دو درس وجود دارد.

2-آیا پس از پایان زمان حذف و اضافه، امکان حذف یک درس وجود دارد؟

تنها در شرایط خاص، حذف درس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

3-آیا پس از پایان زمان حذف و اضافه، امکان حذف تمام دروس وجود دارد؟

تنها در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

4-آیا دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف درس (ها) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس موظف به پرداخت هزینه درس است؟

بلی. دانشجوی مشمول آموزش رایگان در صورت حذف درس (ها) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس موظف به پرداخت هزینه درس، مطابق تعرفه دانشجوی شهریه پرداز است. در صورت تشخیص موجه بودن حذف درس (ها) توسط شورای آموزشی دانشگاه، دانشجوی مشمول آموزش رایگان ملزم به پرداخت شهریه متغیر درس حذف شده نیست.

5-جهت حذف نیمسال تحصیلی دانشجو باید چه اقدامی انجام دهد؟

حذف نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو از طریق پرتال دانشجویی و پیگیری تایید سایر مراحل درخواست، ضمن احتساب در سنوات، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات، مطابق تقویم آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

مرخصی تحصیلی

1-دانشجو حداکثر چند نیمسال تحصیلی می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید؟ 

دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

2-مدت مجاز استفاده از مرخصی بدون احتساب مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی و ... چند نیمسال است؟

مدت مجاز مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی و ... در اختیار دانشگاه است.

3-دانشجو در چه زمانی باید در خواست مرخصی نماید؟

دانشجو باید درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی ارائه و پیگیری لازم را با تایید سایر مراحل انجام دهد.

انصراف و عدم مراجعه

1-دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید چه اقدامی انجام دهد؟

دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید از طریق پرتال دانشجویی برای انصراف از تحصیل اقدام کند و مراحل بعدی را جهت نتیجه و تسویه حساب پیگیری نماید.

2-دانشجو تا چه زمانی می تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد؟

دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا دو ماه پس از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.

3-تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده چه واحدی است؟

تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

4-در صورت انصراف از تحصیل دانشجوی شهریه پرداز، آیا شهریه ثابت و متغیر نیمسال از وی دریافت می شود؟

دانشجو در شرایط زیر ملزم به پرداخت شهریه است:

نکته: در صورتی که درخواست انصراف قبل از شروع نیمسال تحصیلی مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه باشد، هزینه نیمسال از وی دریافت نمی‌شود.

نکته: در صورتی که درخواست انصراف هنگام شروع نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه باشد، وی ملزم به پرداخت شهریه ثابت است.

نکته: در صورتی که درخواست انصراف بعد از تاریخ حذف و اضافه باشد، در صورت انتخاب واحد توسط دانشجو و یا دانشکده، شهریه ثابت و متغیر نیمسال، محاسبه و از وی دریافت می‌شود.

5-آیا واحدهای گذرانده شده دانشجویان انصرافی یا اخراجی که مجددا در آزمون تحصیلات تکمیلی پذیرفته می شوند، قابل معادل سازی است؟

دانشجویان انصرافی یا اخراجی که مجددا در آزمون تحصیلات تکمیلی شرکت کرده و پذیرفته می شوند، فقط واحدهای گذرانده شده در دانشگاه های دولتی جهت پذیرش قابل بررسی است و به ازای ۸ تا ۱۴ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی پذیرفته شدگان قبول مجدد، کاسته می‌شود.

تغییر رشته و گرایش ، مهمانی و انتقال

1-آیا در مقطع کارشناسی ارشد، تغییر رشته و انتقال مجاز است؟

خیر، در مقطع کارشناسی ارشد، تغییر رشته و انتقال مجاز نیست و ممنوع است. تصمیم گیری در خصوص تغییر گرایش و مهمانی در موارد خاص در اختیار دانشگاه است.

2-آیا تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد مجاز است؟

خیر. تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در تمامی شیوه های آموزشی، تمامی دانشگاه‌ها و دوره‌های تحصیلی اعم از دولتی و غیردولتی ممنوع است.

تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مراحل انتخاب واحد نیمسال پنجم و ششم دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- ثبت درخواست تمدید سنوات ازطریق پورتال دانشجویی، قسمت منوي آموزشی، زیرمنوي درخواستهاي آموزشی و پیگیري لازم در قسمت گردش کار

2- بررسی و اقدام دانشکده (موافقت استاد راهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم)

3- در صورت موافقت با تمدید سنوات، دانشجو بایستی ازطریق پورتال دانشجویی خود انتخاب واحد نماید. و درصورت مخالفت با تمدید سنوات، دانشجو اخراج آموزشی گردیده و بایستی نسبت به امور تسویه حساب اقدام نماید

مراحل انتخاب واحد نیمسال هفتم دانشجویان کارشناسی ارشد:

1-درخواست تمدید سنوات ازطریق پورتال دانشجویی، قسمت منوي آموزشی، زیرمنوي درخواستهاي آموزشی و پیگیري لازم درقسمت گردش کار

2- بررسی و اقدام دانشکده (موافقت استاد راهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم) وارسال به مدیریت آموزشی

3- انتخاب واحد ازطریق پرتال دانشجویی توسط دانشجو درصورت موافقت دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم. (در این مرحله اموزش دانشکده مجوز انتخاب واحد را فعال و انتخاب واحد توسط دانشجو انجام می گردد)

(درصورت موافقت تمدید سنوات درقالب دوره نوبت دوم وبا پرداخت شهریه خواهد بود)

* باعنايت به آيين نامه جديد وزارت متبوع، در صورت نیاز به تمدید سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد از نيمسال هشتم به بعد، لازم است درخواست هاي خود را از طريق سامانه سجاد (سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري) ثبت نمايند.

نکات مهم در مورد درخواست تمدید سنوات در سامانه سجاد:

با توجه به اینکه دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال 8 و دانشجویان دکتری از نیمسال 13 باید درخواست تمدید سنوات خود را از طریق سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نمایند، لطفا دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی گروه ها به موارد ذیل توجه فرمایند:

1- دانشجویان کارشناسی ارشد از نیمسال 8 و دانشجویان دکتری از نیمسال 13، در هنگام ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه سجاد باید نامه استاد راهنمای محترم مبنی بر روند پیشرفت تحصیلی دانشجو، دلایل تأخیر (به صورت مبسوط) و تاریخ دقیق دفاع را بارگزاری نمایند. طبق فرم ضمیمه، استاد راهنمای محترم، نامه را تکمیل و با امضا و در سربرگ دانشکده و پس از مهر و امضای اداره آموزش دانشکده در قسمت مدارک خاص سایر بارگذاری شود.

2- صورتجلسه تصویب پیشنهاده به همراه سایر مدارک در یک فایل Pdf تهیه و در قمست مدارک خاص سایر بارگذاری شود.

3- دانشجویان دکتری گواهی پذیرش مقاله را هم باید بارگذاری کنند.

4- تاریخ ثبت درخواست در سامانه سجاد محدود به تاریخ های ذیل می باشد و بعد از آن تاریخ، درخواست ها قابل بررسی نخواهد بود:

نیمسال دوم: از اوایل دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه

نیمسال اول: از اوایل تیر ماه تا پایان آبان ماه

دفاع از پایان نامه

1-در چه زمانی دانشجو می تواند نسبت به انتخاب واحد پایان نامه اقدام نماید؟

دانشجو در صورتی که از پیشنهاده خود دفاع کرده باشد، مجاز به انتخاب واحد پایان نامه می‌باشد.

2-حداقل فاصله زمانی از تصویب پیشنهاده تا تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه چه مدت زمانی است؟

حداقل فاصله زمانی از تصویب پیشنهاده تا تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، چهار ماه است.

3-آیا تا زمان دفاع از پایان نامه، دانشجو ملزم به انتخاب واحد پایان نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد؟

بلی. تا زمان دفاع از پایان نامه، دانشجو ملزم به انتخاب واحد پایان نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشد.

4-در چه زمانی دانشجو می تواند نسبت به درخواست مجوز دفاع اقدام نماید؟

دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید کفایت علمی آن توسط استاد(ان) راهنما و رعایت ضوابط مربوطه، می تواند به درخواست مجوز دفاع از پایان نامه اقدام نماید.

5-چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از ۱۴ باشد، آیا اجازه دفاع از پایان نامه را دارد؟

خیر. به دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه داده نمی‌شود. در این حالت با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰ واحد درسی از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند و مجوز دفاع از پایان نامه را دریافت نماید. در صورت عدم ارائه این درس(ها) در نیمسال مورد نظر دانشجو مجاز است درس های مرتبط دیگری را به تشخیص استاد راهنما انتخاب کند.

6-آیا هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل بر عهده دانشجوست؟

بلی. هزینه دروس انتخابی جهت جبران معدل، مطابق تعرفه دانشجویان شهریه پرداز در همان سال و نیمسال انتخاب درس بر عهده دانشجوست. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

7-حد فاصل زمانی لازم بین صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع چه مدت است؟

حد فاصل زمانی لازم بين صدور مجوز دفاع و زمان انجام دفاع، ده روز کاری است.

8-آیا نمره پایان نامه در معدل کل دانشجو محاسبه می شود؟

خیر. نمره پایان نامه در معدل کل دانشجو محاسبه نمی‌شود.

9-ارزیابی نمره پایان نامه به چه صورت است؟

ارزیابی نمره پایان نامه به شرح زیر است:

از نمره ۱۹ تا ۲۰ قبول با درجه عالی

از نمره ۱۸ تا ۱۸٫۹۹ قبول با درجه خیلی خوب

از نمره ۱۶ تا ۱۷٫۹۹ قبول با درجه خوب

از نمره ۱۴ تا ۱۵٫۹۹ قبول با درجه متوسط

کمتر از ۱۴ مردود

مراحل قبل از درخواست مجوز دفاع

انجام دفاعیه از پایان نامه تا زمان و تاریخ اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه (در ترم اول تا 30 بهمن ماه و در ترم دوم تا 30شهریور ماه) امکان پذیر است و پس تاریخ های ذکر شده، اجازه دفاعیه صادر نخواهد شد و دانشجو می‌بایست برای ترم جدید پایان نامه یا رساله را انتخاب و مراحله صدور مجوز دفاع را برای ترم آتی پیگیری کند.

کلیه اساتید محترم راهنما و دانشجویان گرامی، جهت بررسی و پایش امکان دفاع از پایان نامه، می‌بایست درخواست صدور مجوز دفاعیه خود را، الزاما 10 روز قبل از تاریخ برگزاری دفاع ارسال نمایند، تا در صورت وجود هر گونه مشکلی فرصت تصحیح و رفع مشکلات توسط دانشجو و یا استاد راهنما وجود داشته باشد.

در صورتی که معدل کل دانشجو تا قبل از تاریخ دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد، به کمتر از 14 و برای دانشجویان دکتری به کمتر از 16 رسیده باشد و یا دانشجو کلیه واحدهای درسی خودرا نگذرانیده باشد، اجازه دفاع از پایان نامه را نخواهد داشت، لذا دانشجو موظف به اتمام کلیه واحدهای درسی خود تا قبل از دفاع میباشد، در صورت داشتن کسر نمره معدل کل (معدل زیر 14 یا 16) دانشجو موظف به گذراندن دروس جبرانی در یک نیمسال تحصیلی، و افزایش معدل کل خود می‌باشد و بعد از آن، اجازه دفاع از پایان نامه را خواهد داشت.

در هنگام بررسی درخواست صدور مجوز دفاعیه توسط دانشجو، وضعیت آموزشی دانشجو توسط حوزه تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه دانشجو در هر ترمی انتخاب واحد پایان نامه را انجام نداده باشد، ملزم به انجام انتخاب واحد ویژه (انتخاب واحد خارج از بازه) واحد درسی پایان نامه، برای ترم هایی خواهد بود که در سامانه انتخاب واحد ننموده است.

براساس قوانین دانشگاهی بعد از ارائه مدارک تحصیلی دوره قبلی توسط دانشجو به دانشگاه، دانشگاه اقدام به استعلام از دانشگاه مقطع قبل به عنوان (تاییدیه تحصیلی) می‌کند. حتما چند ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع از وصول این تاییدیه توسط دانشگاه اطمینان حاصل کنید.

دانشجو به خصوص دانشجویان دوره دکترای تخصصی می‌بایست کلیه مدارک و مستندات مربوط به پذیرش و چاپ مقاله، نمره زبان خود را، قبل از جلسه دفاع تحویل اداره آموزش دانشکده و مدیریت آموزشی دانشگاه جهت ثبت در سیستم آموزشی داده و نسخه ای از آن را نیز جهت ارائه در روز برگزاری دفاعیه برای داوران ونماینده تحصیلات تکمیلی حاضر در جلسه دفاعیه، آماده نماید.

برابر مصوبه دانشگاه و بنا به دستور معاونت محترم آموزشی و پژوهشی و مدیریت محترم امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجو ملزم به پرداخت کامل بدهی شهریه خود، تا قبل از صدور مجوز دفاع از پایان نامه می‌باشد. در این خصوص دانشجو می بایست از پرتال خود و از منوی مالی نسبت به مشاهده و پرداخت کامل شهریه و بدهی مالی خود، و تا قبل از ثبت درخواست صدور مجوز دفاع از پایان نامه اقدام نماید.

دانشجو در صورت درخواست برگزاری جلسه دفاعیه به صورت حضوری، پس از هماهنگی با استاد راهنمای خود، حتما می‌بایست اتاق جلسات را جهت برگزاری جلسه دفاعیه، با هماهنگی امور کلاس های دانشکده، رزرو نموده و دیتا پروژکتور و سیستم رایانه را بررسی نماید.

دانش آموختگی

1-تاریخ دانش آموختگی دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته چه تاریخی است؟

تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی- پژوهشی است.

2-ملاک دانش آموختگی داشتن چه شرایطی است؟

ملاک دانش آموختگی، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ و دفاع قابل قبول از پایان نامه است.

3-چنانچه دانشجویی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، آیا گواهی به ایشان داده می شود؟

چنانچه دانشجویی نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، پس از تسویه حساب، فقط گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده به وی تحویل خواهد شد.

فرایند دانش آموختگی

- برگزاری جلسه دفاع و ارسال صورتجلسه دفاع به آموزش دانشکده

- ثبت تاریخ فراغت از تحصیل توسط آموزش دانشکده (وضعیت دانشجویان پس از تاریخ خاتمه اصلاحات راکد خواهد شد و امکان استفاده از خدمات دانشگاه را نخواهد داشت)

- عیین نوع مدرک درخواستی در پرتال پویا و واریز وجه جهت ارسال پستی (از طریق لینک تسویه حساب دانش آموختگی)

- تکمیل و اصلاحات اطلاعات خاتمه طرح توسط دانشجو بعد ازخاتمه اصلاحات (از طریق لینک طرح پژوهشی شماره سه)

- تایید خاتمه طرح و بارگزاری صورتجلسه دفاع توسط استاد راهنما

- ثبت نمره توسط استاد راهنما و سپس تایید آن توسط مدیر گروه ( با پیش شرط تایید طرح پژوهشی شماره سه)

- تکمیل فرآیند خاتمه طرح پژوهشی شماره سه و تایید پایان نامه/رساله در سامانه سیماد توسط کارشناس کتابخانه

- درخواست تسویه حساب دانش‌آموختگی توسط دانشجو ( ازطریق لینک تسویه حساب دانش‌آموختگی)

تقویم آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد

نیمسال اوّل

ثبت‌نام اینترنتی و تحویل مدارک طبق اطلاعیه دانشگاه.

انتخاب واحد توسط اداره آموزش دانشکده انجام خواهد شد.

شرکت منظّم در کلاس‌های درس (غیبت بیش از سه جلسه باعث نمره صفر در کارنامه دانشجو خواهد شد).

شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).

انتخاب واحد برای نیمسال دوم از طریق پورتال (چارت درسی را از وب‌سایت گروه آموزشی دریافت و بر طبق آن انتخاب واحد نمایید).

شرکت در امتحانات پایان ترم (غیبت در جلسه امتحان به‌ منزلۀ نمره صفر خواهد بود).

نیمسال دوم

گذراندن دروس آموزشی.

انتخاب استاد راهنما با توجه به علاقۀ دانشجو و تخصص اعضای هیأت علمی گروه (تکمیل کاربرگ شماره 1).

شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).

انتخاب واحد برای نیمسال سوم از طریق پورتال.

شرکت در امتحانات پایان ترم (غیبت در جلسه امتحان به‌منزلۀ نمره صفر خواهد بود).

نیمسال سوم

گذراندن دروس آموزشی.

انتخاب موضوع پایان‌نامه با مشورت استاد راهنما و شروع مطالعه در مورد موضوع.

شرکت در فرایند ارزشیابی دروس (در صورت عدم ارزشیابی دانشجو قادر به دیدن نمرات قبل از تأیید نهایی نخواهد بود).

انتخاب واحد برای نیمسال چهارم از طریق پورتال (انتخاب درس پایان‌نامه).

شرکت در امتحانات پایان ترم (غیبت در جلسه امتحان به‌منزلۀ نمره صفر خواهد بود).

نیمسال چهارم

تکمیل فرم پیشنهاده زیر نظر استاد راهنما و ارائۀ به گروه آموزشی جهت تصویب (فرم پیشنهاده از وب‌سایت گروه دریافت شود).

تکمیل طرح پژوهشی شماره3 از طریق پورتال.

ثبت پیشنهاده در سایت ایرانداک.

ارائه گزارش پیشرفت پایان‌‌نامه (کاربرگ شماره 3).

درخواست تمدید سنوات برای نیمسال پنجم در صورت عدم اتمام کار پایان‌نامه (از طریق پورتال، بخش آموزشی، درخواست‌های آموزشی).

انتخاب واحد درس پایان‌نامه برای نیمسال پنجم

نیمسال پنجم به بعد

اتمام کار تدوین پایان‌نامه .

ارائه گزارش پیشرفت پایان‌‌نامه (کاربرگ شمارۀ 3).

ارائۀ پایان‌نامه به گروه در صورت اتمام کار پایان‌نامه (کاربرگ شمارۀ 5- مجوّز دفاع)

درخواست مجوّز دفاع (از طریق پورتال، بخش آموزشی، درخواست‌های آموزشی).

درخواست تمدید سنوات برای نیمسال بعد در صورت عدم اتمام کار پایان‌نامه (از نیمسال ششم به بعد تمدید سنوات برای دانشجویان روزانه منوط به اخذ شهریه خواهد بود).

انتخاب واحد درس پایان‌نامه برای نیمسال بعد.