اداره امور عمومی به منظور انجام امور و برنامه ‏هاى تنظيمى و مصوب دانشكده، جهت ارتقاء سطوح خدمت رسانی به اعضاء محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان معزز و دیگر ارباب رجوع نقش مؤثرى دارد.

فتح آبادی 403