مدیر گروه

اعضای هیات علمی

گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی به عنوان یک گروه آموزشی مستقل با هدف «توسعه مبانی نظری و کاربرد دانش مدیریت و رهبری آموزشی» در سال 1397 تاسیس شده است. زمینه اولیه شکل‌گیری این گروه با راه‌اندازی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ذیل گروه علوم تربیتی سابق در سال 1374 (به عنوان اولین رشته کارشناسی ارشد در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی) ایجاد شد. دکتری تخصصی مدیریت آموزشی نیز در سال 1392 راه‌اندازی و سپس دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی در سال 1396 و کارشناسی مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمانی در سال 1400 راه‌اندازی شدند. در حال حاضر این گروه آموزشی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حائز دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل می باشد.

برنامه توسعه گروه:

چشم‌انداز این گروه «تبدیل شدن به قطب علمی مدیریت و رهبری آموزشی در کشور» است و در این راستا تلاش می‌کند تا با توسعه مرزهای دانش مدیریت و رهبری آموزشی، برخورداری از شهرت علمی، و اثرگذاری اجتماعی، به مرجعیت علمی در این حوزه دست یابد. در راستای دستیابی به این چشم‌انداز، ماموریت‌های اصلی گروه در سه حوزه اصلی «مدیریت و رهبری آموزشگاهی»، «مدیریت و رهبری آموزش عالی» و «مدیریت آموزش‌های سازمانی و توسعه منابع انسانی» به شرح ذیل تعریف شده است:

1. ارائه آموزش باکیفیت و روزآمد جهت تربیت مدیران آموزشی متخصص و کارآزموده برای ساماندهی فرآیند یاددهی-یادگیری در سازمان‌های آموزشی عمومی (مدارس)، موسسات آموزش عالی، و آموزش‌های ضمن خدمت در سایر سازمان‌ها؛

2. انجام پژوهش‌های بنیادی با هدف توسعه مرزهای دانش و پژوهش‌های کاربردی با هدف حل مسائل مرتبط با مدیریت و رهبری آموزشی در سطح ملی و منطقه‌ای؛

3. ارائه خدمات تخصصی به سازمان‌ها و جامعه از طریق انجام مطالعات توسعه‌ای، ارائه مشاوره تخصصی، و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط (مانند دوره‌های فصلی، آموزش‌های ضمن خدمت، دوره‌های آموزش عالی آزاد).

علایق آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی گروه:

  • مدیریت و رهبری آموزشی
  • فلسفه مدیریت و رهبری آموزشی
  • مدیریت دانش سازمانی
  • توسعه یادگیری و سازمان یادگیرنده
  • رهبری مدرسه
  • مدیریت و رهبری در آموزش عالی
  • آموزش و توسعه منابع انسانی
  • توسعه مدیریت و رهبری سازمانی

برنامه درسی:

برنامه ترم: