تعداد مجاز واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال

 1-تعداد مجاز واحدهای درسی انتخابی در هر نیمسال تحصیلی چند واحد است؟

حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد است. در نیمسال تابستان حداکثر ۶ واحد است.

2-در چه صورت دانشجو می تواند بیش از ۲۰ واحد درسی در یک نیمسال اخذ نماید؟

اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، دانشجو می‌تواند با تأیید گروه آموزشی، در نیمسال بعد تا ۲۴ واحد درسی اخذ کند. همچنین چنانچه دانشجو در نیمسال آخر حداکثر ۲۴ واحد باقی داشته باشد، در صورتی که میانگین کل نمرات وی بالای ۱۰ باشد، می تواند تا ۲۴ واحد اخذ نماید.

3-در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در یک نیمسال به کف ۱۲ واحد نرسد؛ آیا آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل محسوب می شود؟

در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو، به کمتر از ۱۲ واحد برسد، در این صورت آن نیمسال علی رغم عدم تاثیر در رتبه بندی دانشجو در همان نیمسال، به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود و در مشروط شدن دانشجو تأثیر دارد.

4-در دوره کارشناسی دانشجو ملزم به گذراندن چه تعداد واحد می‌باشد؟

دوره کارشناسی پیوسته: دوره تحصیلی که مستلزم گذراندن حداقل 130 و حداکثر 140 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب است.

نکته: دوره کاردانی: دوره تحصیلی کاردانی مستلزم گذراندن حداقل 68 و حداکثر 72 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب است.

5-حداکثر تعداد واحد جبرانی برای دانشجوی دوره کارشناسی چه تعداد است؟

دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۶ واحد است. نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود. هزینه دروس جبرانی طبق تعرفه دانشجویان نوبت دوم دانشگاه در سال و نیمسال انتخاب دروس از دانشجویان دریافت می‌شود.

6-اگر دانشجویی در یک نیمسال تحصیلی مشروط شود در نیمسال بعدی حداکثر چه تعداد واحد درسی می‌تواند انتخاب کند؟

چناچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ١٢ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی شده و در نیمسال بعدی می‌تواند حداکثر تا ١۴ واحد درسی انتخاب نماید.

7-آیا دانشجوی دوره روزانه که مدت مجاز تحصیل آن بیش از 8 نیمسال شده است می‌تواند ادامه تحصیل دهد؟

در خصوص دانشجوی کارشناسی پیوسته مشمول آموزش رایگان، از دو نیمسال تبصره فوق، تحصیل در نیمسال اول به صورت رایگان و در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه همان سال و نیمسال تحصیلی است که با تمدید سنوات موافقت شده است. چناچه دانشجو در این مدت دانش‌آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم است.

8-آیا دانشجوی دوره شبانه که مدت مجاز تحصیل آن بیش از 8 نیمسال شده است می‌تواند ادامه تحصیل دهد؟

در خصوص دانشجویان شهریه‌پرداز، از دو نیمسال تبصره 1، پرداخت شهریه در نیمسال اول بر اساس روال معمول و در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه همان سال و نیمسال تحصیلی است که با تمدید سنوات موافقت شده است.

9-انتخاب واحد خارج از موعد مقرر چیست؟

بنا به هر علتی که دانشجویان محترم مقطع کارشناسی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی موفق به انتخاب واحد نشوند، درخواست انتخاب واحد خارج از موعد مقرر در پورتال دانشجویی می‌کنند

.

اخذ درس به صورت معرفی به استاد

 1-دانشجو در چه صورت می تواند درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید؟

دانشجو فقط نیمسال آخر تحصیلی می‌تواند درس نظری را که درس معادل آن در آن نیمسال ارائه نشده باشد. به صورت معرفی به استاد، بگذراند.

نکته: در صورت عدم ارائه برخی از دروس نظری، دانشجو در آن نیمسال تحصیلی مجاز است حداکثر تا ٨ واحد درسی را به صورت معرفی به استاد انتخاب کند.

2-جهت فارغ التحصیلی، دانشجو تا چند واحد می تواند در ترم تابستان به صورت معرفی به استاد، اخذ نماید؟

اگر دانشجو با گذراندن حداکثر ۸ واحد درسی نظری دانش آموخته شود، با تأیید گروه می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.

3- آیا دانشجو می تواند دروس عملی - نظری را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید؟

اگر دانشجو یک درس عملی - نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند، اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند درس را به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید.

4- چگونه دانشجو می تواند درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد، نماید؟

برای درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد دانشجو درخواست خود را با تکمیل فرم مربوطه به همراه دلایل قانع کننده کافی، پس از تایید استاد راهنما، مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده، به اداره آموزش تحویل می دهد.

5-در صورت انتخاب درس به شکل معرفی به استاد از سوی دانشجوی مشمول آموزش رایگان، آیا دانشجو باید هزینه درس را پرداخت نماید؟

بلی، وی می‌بایست هزینه را معادل تعرفه درس دانشجوی نوبت دوم (شهریه متغیر درس/دروس) در همان سال و نیمسال برای درس انتخابی پرداخت نماید.

6-آیا گذراندن دروس اجباری الزامی است؟

دروسی که با تأیید گروه گذراندن آن در آغاز دوره تحصیلی مربوط برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری تشخيص داده می‌شود و یا به دلیل ارتباط با موضوع پایان‌نامه/رساله، به تشخیص استاد راهنما، موظف به گذراندن آن است. درس جبرانی باید از مقطع قبلی باشد ولی نمره قبولی در آن درس یا دروس برا اساس مقطع فعلی دانشجو است.

7-درس پیش‌نیاز چه درسی است؟

درسی است که در درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می‌شود ضروری است و باید قبل از آن درس یا دروس اخذ گردد

 

سوالات مربوط به غیبت دانشجو

1-تعداد جلسات مجاز غیبت در هر درس چند جلسه است؟

در صورتی که دانشجو بیش از ٣/١۶ (سه شانزدهم) جلسات غیبت کند، اما در آن درس نمره مستمر داشته باشد، امکان درج نمره تا ٨ برای کارشناسی، تا ١٠ برای کارشناسی ارشد و تا ١٢ برای دکتری تخصصی میسر است‌؛ در غیر این صورت، نمره درس فوق صفر منظور خواهد شد.

2-گر دانشجو در جلسه امتحان غیبت کند برای او چه مشکلی پیش می‌آید؟

اگر دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال درس شرکت نکند ولی نمره مستمر داشته باشد، فقط از نمره پایان‌ترم محروم می‌شود. چنانچه غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی به تشخیص کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شد، آن درس حذف می‌شود.

مدت مجاز تحصیل

1-مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کارشناسی پیوسته چند سال است؟

چهار سال (هشت نیمسال) است.

2-مدت مجاز تحصیل تا چند نیمسال می‌تواند افزایش یابد؟

دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.

3-آیا هزینه افزایش سنوات تحصیلی از دانشجویان آموزش رایگان دریافت می‌شود؟

برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان، در صورت موافقت با تمدید سنوات، هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه در نیمسال اول رایگان و در نیمسال دوم منوط به پرداخت شهریه همان سال و نیمسال دریافت می شود.

4-چنانچه دانشجو با افزایش دو نیمسال تحصیلی، دانش آموخته نشود، محروم از تحصیل می شود؟

بلی. چنانچه دانشجو پس از افزایش دو نیمسال تحصیلی دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

میانگین نمرات و نمره قبولی دروس

1-حداقل نمره قبولی در هر درس، چند است؟

حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ از ۲۰ است.

2-اگر دانشجویی در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند و در نیمسال‌های بعدی عین همان درس یا دروس را بگذراند، نمره‌های مردودی قبلی در ریزنمرات دانشجو ثبت و باقی می‌ماند؟

بلی، نمرات مردودی در کارنامه ثبت و باقی می‌ماند، اما در محاسبه میانگین کل دوره بی‌ اثر شده و تنها نمره قبولی در آن درس، ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

3-آیا بی‌اثر شدن نمره مردودی پس از هنگام دانش آموختگی است و مشروطی دانشجو را در نیمسال مذکور خنثی می‌کند؟

خیر. بی‌اثر شدن نمره مردودی پس از دانش آموختگی است و لذا مشروطی دانشجو در نیمسال مذکور را خنثی نمی‌کند.

4-آیا دانشجویی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی نمره مردودی دریافت کرده، مشمول قانون فوق می‌شود؟ خیر. مشمول قانون فوق نمی‌شود.

5-آیا در رتبه‌بندی دانشجو جهت استفاده از تسهیلات میانگین، تمامی دروس اخذ شده مردودی و قبولی منظور خواهد شد؟ بلی

6-حداقل میانگین نمرات جهت دانش آموختگی کسب نمره چند است؟

ملاک دانش آموختگی کسب میانگین کل نمرات حداقل ۱۲ در پایان دوره است.

7-چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از ۱۲ باشد آیا از تحصیل محروم می شود؟

تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۲۰ واحد از درس هایی که با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند. در غیر این صورت از تحصیل محروم می‌شود.

8-آیا مهلت ثبت نمرات دروس کار آموزی، کارورزی، سمینار، پروژه و ... تا پایان نیمسال بعدی امکان پذیر است؟

بلی. مهلت ثبت نمرات دروس کارآموزی کارورزی، سمینار، پروژه و ... که تکمیل آنها در طول یک نیمسال میسر نیست تا پایان نیمسال بعدی امکان پذیر است.

9-در صورت غیبت دانشجو در کلاس درس و یا امتحان پایان ترم، آیا نمره درس صفر ثبت می‌شود؟

حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره‌های حضوری، الزامی است. اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزش دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر ثبت می شود.

10-در صورت غیبت دانشجو در کلاس درسی و یا امتحان پایان ترم که نمره مستمر داشته باشد، نمره درس چند درج می‌شود؟ امکان درج نمره تا ۸ میسر است.

11-آیا نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است؟

بلی. نمره درس پس از تایید نهایی استاد غیر قابل تغییر است.

12-آیا نمره صفر ناشی از غیبت بیش از ۱۶/۳ در کلاس و امتحان پایان ترم از کارنامه دانشجو حذف می‌شود؟

چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود. آن درس (ها) حذف می‌شود. در این صورت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست. ولی آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.

مشروطی و محرومیت از تحصیل

1-در چه صورت دانشجو مشروط تلقی می‌شود؟

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد.

2-در صورتی که دانشجو مشروط شود، در نیمسال بعدی حداکثر چند واحد درسی می‌تواند انتخاب نماید؟

در نیمسال بعدی حداکثر می‌تواند ۱۴ واحد درسی انتخاب نماید.

3-در چه صورت دانشجو به دلیل مشروطی از تحصیل محروم می شود؟

چنانچه دانشجویی در دوره کارشناسی پیوسته، سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می‌شود.

4-آیا لازم است دانشجو در خصوص وضعیت تحصیلی خود (سه نیمسال متوالی با متناوب مشروطی) اقدام نماید؟

بلی، ضروری است دانشجو جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی خود، مرتبا به پرتال خود مراجعه نموده و در صورت مشروطی بیش از سه نیمسال متوالی یا متناوب، جهت اقدامات لازم به اداره آموزش دانشکده مراجعه نماید.

حذف درس (ها)

1-آیا پس از پایان بازه زمانی انتخاب واحد، امکان حذف دروس وجود دارد؟

در بازه زمانی حذف و اضافه، امکان حذف و انتخاب حداکثر دو درس وجود دارد.

2-آیا پس از پایان حذف و اضافه، امکان حذف یک درس وجود دارد؟

با موافقت استاد درس و تایید گروه آموزشی، دانشجو می‌تواند تا دو هفته قبل از شروع امتحانات نیمسال (قبل از پایان بازه زمانی حذف تکدرس)، فقط یک درس نظری را حذف کند. به شرطی که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در آن نیمسال، کمتر از حد نصاب لازم دوره تحصیلی مربوطه نشود.

3-آیا پس از پایان زمان حذف و اضافه، امکان حذف تمام دروس وجود دارد؟

تنها در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

4-آیا دانشجوي مشمول آموزش رایگان در صورت حذف درس (ها) یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس موظف به پرداخت هزینه درس است؟

بلی. مطابق تعرفه دانشجوی نوبت دوم است. در صورت تشخیص موجه بودن حذف درس (ها) توسط شورای آموزشی دانشگاه، دانشجوي مشمول آموزش رایگان، ملزم به پرداخت شهریه متغیر درس حذف شده نیست.

حذف ترم

1-درخواست حذف ترم چه زمانی باید از طرف دانشجو انجام شود؟

دانشجو در طول مدت تحصیل تنها می‌تواند حداکثر یک مرتبه از درخواست حذف ترم با احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نماید. (دقت داشته باشید که در سنوات تحصیل شما محاسبه می‌گردد) درصورتی که دانشجو انتخاب واحد نماید و در طول ترم به دلیل مشکلات خود قصد حذف ترم تحصیلی داشته باشد تا پایان تشکیل کلاس ها می‌تواند از طریق درخواست آموزشی، تقاضای حذف ترم خود را ثبت نماید. دقت داشته باشید دانشجویان نوبت دوم که حذف ترم تحصیلی می نمایند، دروس آنها حذف خواهد شد اما شهریه آن ترم را بایستی پرداخت نمایند.

مرخصی تحصیلی

1-دانشجو حداکثر چند نیمسال تحصیلی می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید؟

دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. جهت مرخصی قبل از شروع ترم تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی قسمت درخواست های آموزشی، دانشجو باید درخواست خود راثبت نماید و سپس، به کمک گزینه ی گردش کار مراحل درخواست خود را پیگیری نماید.

2-مدت مجاز استفاده از مرخصی زایمان چند نیمسال است؟

مدت مجاز مرخصی زایمان، (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) در اختیار دانشگاه است.

3-مدت مجاز مرخصی پزشکی، چند نیمسال است؟

مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه، (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) در اختیار دانشگاه است.

4-دانشجو در چه زمانی باید در خواست مرخصی نماید؟

دانشجو باید درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی، از طریق پرتال دانشجویی ارائه و پیگیری لازم را با تایید سایر مراحل انجام دهد.

انصراف و عدم مراجعه

1-دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید چه اقدامی انجام دهد؟

از طریق پرتال دانشجویی، برای انصراف از تحصیل اقدام کند و مراحل بعدی را جهت نتیجه و تسویه حساب پیگیری نماید.

2-دانشجو تا چه زمانی می‌تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد؟

دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا دو ماه پس از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.

3-تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل، بر عهده چه واحدی است؟

بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

4-در صورت انصراف از تحصیل دانشجوی شهریه پرداز، آیا شهریه ثابت و متغیر نیمسال از وی دریافت می‌شود؟

در صورتی که درخواست انصراف، قبل از شروع نیمسال تحصیلی مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه باشد، هزینه نیمسال از وی دریافت نمی‌شود. در صورتی که درخواست انصراف، هنگام شروع نیمسال تحصیلی تا قبل از حذف و اضافه باشد، وی ملزم به پرداخت شهریه ثابت است. صورتی که درخواست انصراف، بعد از تاریخ حذف و اضافه باشد، در صورت انتخاب واحد توسط دانشجو و یا دانشکده، شهریه ثابت و متغیر نیمسال، محاسبه و از وی دریافت می‌شود.

5-دانشجوی متقاضی ترک تحصیل دائم باید از چه طریقی اقدام کند؟

قبل از اقدام به درخواست ترک تحصیل دائم با مدیران گروه و مشاوره تحصیلی مشورت داشته باشید.

دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند در هرزمان به جز بازه امتحانات تا اعلام نتاج امتحانات درخواست ترک تحصیل خودرا از طریق پرتال دانشجویی و منوی درخواست های آموزشی ثبت نمایند. و با استفاده از گزینه‌ی گردش کار درخواست خود را پیگیری نمایند.

نکته: دانشجویان پسر در طول مدت تحصیل خود فقط یک مرتبه می‌توانند نسبت به ترک تحصیل و ثبت نام مجدد در کنکور یا پذیرش در سایر دانشگاه ها اقدام نمایند.

نکته: دانشجویان دوره‌ی نوبت دوم ملزم به تسویه حساب و پرداخت شهریه تا زمان انصراف خواهند بود.

نکته: دانشجویان روزانه جهت اخذ مدارک ثبت نامی خود و یا دریافت ریز نمرات واحد های گذرانده شده ملزم به ثبت نام در سامانه‌ی سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم و تحقیقات) و ثبت درخواست لغو تعهد آموزش رایگان می‌باشند. (در قسمت سامانه سجاد توضیحات لازم درج شده است)

سامانه سجاد وزارت علوم: www.saorg.ir درصورت لزوم می‌توانید با شماره ی 38806622 سرکارخانم لقایی تماس حاصل فرمائید.

نکته: در صورتی که دانشجویان حداقل 68 واحد درسی را گذرانده باشند در صورت تمایل و تایید مدیر گروه مربوطه می‌توانند مدرک کاردانی دریافت نمایند.

نکته: (دانشجویان پسر در صورتی که مدرک کاردانی اخذ نمایند امکان شرکت مجدد در آزمون سراسری سازمان سنجش را ندارند)

تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی

چنانچه دانشجویی نتواند در سنوات مجاز فارغ التحصیل شود (دانشجویان کارشناسی در پایان نیمسال هشتم بایستی درخواست تمدید سنوات خود را صرفا از طریق پورتال دانشجویی انجام دهند.

نکته: یاد آور می شود انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی از نیمسال نهم منوط به درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو و موافقت با تمدید سنوات توسط دانشکده و دانشگاه می باشد.

نکته: بنابراین درخواست های تمدید سنوات باید قبل از زمان انتخاب واحد هر نیمسال انجام شود. بدیهی است درصورت عدم انتخاب واحد به موقع، مطابق آیین نامه آموزشی حکم سلب از تحصیل آنان صادر خواهد شد.

مراحل انتخاب واحد نیمسال نهم :

1- ثبت درخواست تمدید سنوات ازطریق پورتال دانشجویی، قسمت منوي آموزشی، زیرمنوي درخواستهاي آموزشی و پیگیري لازم درقسمت گردش کار

2- بررسی و اقدام دانشکده (موافقت استاد راهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم)

3- در صورت موافقت با تمدید سنوات، دانشجو بایستی ازطریق پورتال دانشجویی خود انتخاب واحد نماید. و درصورت مخالفت با تمدید سنوات، دانشجو اخراج آموزشی گردیده و بایستی نسبت به امور تسویه حساب اقدام نماید

مراحل انتخاب واحد نیمسال دهم و یازدهم و دوازدهم :

1-درخواست تمدید سنوات ازطریق پورتال دانشجویی، قسمت منوي آموزشی، زیرمنوي درخواستهاي آموزشی وپیگیري لازم درقسمت گردش کار

2- بررسی و اقدام دانشکده (موافقت استادراهنما، گروه و آموزش دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم) و ارسال به مدیریت آموزشی

3- انتخاب واحد از طریق پورتال دانشجویی توسط دانشجو درصورت موافقت دانشکده و ثبت مجوز انتخاب واحد در سیستم. (در این مرحله آموزش دانشکده مجوز انتخاب واحد را فعال و انتخاب واحد توسط دانشجو انجام می گردد)

نکته: (در صورت موافقت تمدید سنوات در قالب دوره نوبت دوم و با پرداخت شهریه خواهد بود)

نکته: * باعنايت به آيين نامه جديد وزارت متبوع، در صورت نیاز به تمدید سنوات دانشجويان مقطع كارشناسي از نيمسال سيزدهم به بعد لازم است درخواست هاي خود را از طريق سامانه سجاد (سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري) ثبت نمايند.

تغییر رشته یا گرایش

1-دانشجو در چه صورت می‌تواند نسبت به تغییر رشته و گرایش خود اقدام کند؟

دانشجو با داشتن شرایط زیر می‌تواند از یک رشته یا گرایش دیگر تحصیلی، در همان دانشگاه تغییر رشته با گرایش دهد:

وجود رشته گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه،

کمتر نبودن نمره‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‌ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور،

امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته‌ یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده.

2-دانشجو در هر دوره تحصیلی چند بار می‌تواند تغییر رشته با گرایش دهد؟

دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی برای یک‌بار می‌تواند با رعایت شرایط بالا تغییر رشته یا گرایش دهد.

3-آیا تغییر رشته از دوره‌های پایین به دوره‌های بالاتر،از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیرحضوری به نیمه‌حضوری و حضوری، مجاز است؟

خیر، تغییر رشته از دوره‌های پایین به دوره‌های بالاتر، از غیردولتی به دولتی از شبانه به روزانه، از غیرحضوری به نیمه‌حضوری و حضوری ممنوع است. ولی برعکس آن مجاز است.

4-آیا تغییر رشته و گرایش‌هایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون (استعداد درخشان) است، مجاز است؟

خیر. تغییر رشته و گرایش‌هایی که پذیرش آنها بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون (استعداد درخشان) است، مجاز نیست و ممنوع است.

مهمانی و انتقال

1-مهمانی و انتقال دانشجو در چه صورت امکان پذیر است؟

مهمانی و انتقال دانشجو، مطابق آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت، پس از تایید دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد امکان پذیر است.

2-انتقال توأم با تغییر رشته با گرایش در صورت احراز شرایط ذکر شده و با کسب موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد، چند بار امکان پذیر است؟

انتقال توأم با تغییر رشته با گرایش در صورت احراز شرایط ذکر شده و با کسب موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد، فقط برای یک بار امکان‌پذیر است.

3-آیا انتقال و یا مهمانی دانشجو از دانشگاه غیر دولتی به دولتی، از شهریه پرداز به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری مجاز است؟

خیر. انتقال و یا مهمانی دانشجو از دانشگاه غیردولتی به دولتی، از شهریه‌پرداز به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری مجاز نیست و ممنوع است.

4-آیا معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است؟

بلی. معادل‌سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه به شرح زیر امکان‌پذیر است: به ازای هر ١٢تا ٢٠ واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‌شود، معادل‌سازی دروس صرفاً در شیوه‌های آموزشی هم‌عرض زیر صورت می‌گیرد: واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه‌حضوری یا غیرحضوری - نیمه‌حضوری به نیمه‌حضوری و غیرحضوری- غیرحضوری به غیرحضوری.

5-درخواست ارسال ریزنمرات دانشجوی مهمان به دانشگاه مبدأ به چه طریقی باید انجام شود؟

دانشجویان مهمان موظف می باشند پس از پایان هر نیمسال به محض مشخص شدن نمرات ترم، از طریق پرتال دانشجویی و منوی درخواست آموزشی نسبت به ثبت درخواست ارسال ریزنمرات به دانشگاه مبدا اقدام نمایند تا پس از تایید اموزش دانشکده و اداره رفاه و حسابداری نوبت دوم، ریزنمرات صادر و به دانشگاه مبدا ارسال خواهد شد .

نکته: در صورت عدم ثبت درخواست ارسال ریزنمرات به دانشگاه مبدا و یا عدم تسویه حساب با دانشگاه، امکان ارسال ریزنمرات وجود ندارد.

معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

1-قوانین مربوط به معادل سازی و پذیرش واحد های گذرانده شده در مقطع کارشناسی چکونه است؟

دانشجویانی که به دلایل مختلفی از رشته خود انصراف یا تغییر رشته داده اند، و یا انتقالی گرفته اند، می توانند دروس گذرانده شده در دانشگاه و یا رشته قبلی را که با رشته جدید مشترک می باشد و عینا تعداد واحدهای آن درس یکی می باشد را تطبیق واحد دهند . برای تطبیق دروس نکات زیر را در نظر داشته باشید:

نکته: دانشجویان انتقالی : تمامی دروس شان اعم از قبولی یا ردی در نیمسال های مشخص ثبت می گردد. پذیرش دروسی که نمره کسب شده آن بین 10 تا 20 می باشد با تایید مدیرگروه مربوطه انجام می گردد.

نکته: دانشجویان تغییر رشته: پذیرش یا عدم پذیرش دروس با نظر مدیر محترم گروه صورت می پذیرد.

نکته: دانشجویان قبولی مجدد که منجر به دریافت مدرک نشده اند ( دانشگاه های دولتی): فقط دروس قبولی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید مدیر گروه مربوطه، تطبیق دروس انجام می شود ( به ازای هر12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده برای دانشجوی قبولی مجدد، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.)

نکته: دانشجویان قبولی مجدد که منجر به دریافت مدرک شده اند: پس از لغو تعهد آموزش رایگان رشته قبلی و ارائه ریزنمرات، در صورت تایید مدیر گروه فقط دروس عمومی تطبیق داده می شود.

نکته: دانشگاه های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی و فرهنگیان که از طریق کنکور پذیرش شده اند ، فقط دروس عمومی قابل تطبیق می باشد.

نکته: دانشگاه پیام نور که از طریق کنکور پذیرش شده اند، به دلیل سیستم متفاوت پذیرش و تحصیل، غیرقابل تطبیق می باشد.

نکته: پذیرش دروس از دوره مجازی که از طریق کنکور پذیرش شده اند، فقط با دوره مجازی قابل تطبیق می باشد.

دانش‌آموختگی

1-دانشجوی دوره کارشناسی در چه صورت می‌تواند مدرک کاردانی بگیرد؟

صدور مدرک کاردانی بر حسب تقاضای دانشجو و در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، حداقل ۶۸ واحد درسی شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت به دانشجوی مذکور فقط گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

2-در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز، دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد، آیا در میانگین کل نمرات دانشجو در نظر گرفته می‌شود؟

خیر. در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد، دانشگاه، دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می‌دهد که میانگین کل نمرات دانشجو در آن دروس ۱۲ یا بالاتر شود.

3-تاریخ دانش آموختگی دانشجو چه تاریخی است؟

تاریخ دانش آموختگی، تاریخ ثبت آخرین نمره توسط استاد درس است.

4-ملاک دانش آموختگی در مقطع کارشناسی چیست؟

گذراندن کلیه واحد‌های آموزشی دوره با میانگین حداقل 12

در صورتی که دانشجو نتواند در بازه مجازه تحصیلی معدل خود را به 12 برساند؛ تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می‌شود تا با انتخاب مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره، میانگین کل نمرات را به حداقل 12 برساند و مدرک فارغ التحصیلی را دریافت نماید. در غیر این‌صورت از تحصیل محروم می‌شود. (تعیین اولویت دورس انتخابی با گروه آموزشی مربوط می‌باشد.)

5-مدارک لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی چه می باشد؟

دارا بودن تائیدیه پیش دانشگاهی در پرونده، وصول تطبیق واحد کارنامه از دانشکده یا گروه مربوطه، تسویه کلیه موارد ذکر شده در سیستم تسویه حساب، ارائه اصل کارت دانشجویی، کپی شناسنامه و کارت ملی، اصل تسویه بدهی و تصویر آن و 2 قطعه عکس

6-فرایند فراغت از تحصیلی چگونه است؟

انجام تسویه حساب با دانشکده و فعال شدن فرایند فارغ التحصیلی در پورتال دانشگاه

ورود به صفحه فارغ‌التحصیلی در پورتال آموزشی و انجام ارزیابی لازم اعلام وضعیت «مجاز است» برای :

کتابخانه دانشگاه، معاونت دانشجویی، دفتر دوره های آزاد (این بخش تنها برای دانشجویانی نیاز است که به هر دلیلی شهریه پرداخت نموده‌اند.)

7-مدت زمان صدور مدرک معمولا چند روز است؟

صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی: دو هفته پس از تایید سازما ن امور دانشجویان در سامانه سجاد

صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلی: یک هفته

مدت زمان ثبت فراغت از تحصیل دو هفته پس از رسیدن درخواست احراز فارغ التحصیلی به اداره دانش آموختگان می‌باشد.

پيشخوان خدمت به دانش‌آموختگان در پرتال پويا چه خدماتی ارائه می‌دهد.

مديريت آموزشي دانشگاه در راستاي تسهيل و تسريع خدمت رساني به دانش‌آموختگان خود، اقدام به طراحي پيشخوان خدمت در پرتال پويا نموده است تا اين دسته از افراد بتوانند بدون نياز به مراجعه حضوري، درخواست خود را به اين مديريت ارسال نمايند. بديهي است درخواست دانش‌آموخته، در اسرع وقت توسط كارشناسان اين مديريت بررسي و مدارك استحقاقي، به آدرس ايشان ارسال خواهد شد. از جمله خدماتي كه از طريق پيشخوان انجام مي‌پذيرد، مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

 • 1ـ صدور و ارسال كليه مدارك پايان تحصيلات از جمله دانشنامه، ريزنمرات، گواهينامه پايان تحصيلات و گواهينامه موقت
 • 2ـ صدور و ارسال انواع گواهي از جمله گواهي معدل، گواهي رتبه، گواهي سيستم نمره دهي و ...
 • 3ـ صدور و ارسال انواع تاييديه تحصيلي و پاسخ به استعلامات انجام گرفته
 • 4ـ صدور ابطال معافيت و معرفي دانش آموخته به حوزه نظام وظيفه
 • 5ـ برابر با اصل نمودن تمامي مدارك صادر شده توسط مديريت آموزشي دانشگاه
 • 6ـ صدور تمامي نامه هاي اقدامي و مورد درخواست دانش آموخته برابر با ضوابط و قوانين

نکته: با توجه به اينكه كليه مراحل درخواست و صدور مدارك صرفا به صورت سيستمي و از طريق سامانه‌ مربوطه انجام مي‌گيرد، مراجعه افراد و تحويل مدارك به صورت حضوري امكان پذير نخواهد بود.

درخواست‌های آموزشی در پورتال دانشجویان

1-درخواستهای آموزشی در پورتال دانشجویی شامل چه نوع درخواستهای می‌شود؟

درخواست بررسی تغییر رشته از نظر کسب رتبه علمی جهت طرح درجلسه ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر کارشناسی

 • ویژه ایثارگران-درخواست حذف ترم، حذف درس/دروس ترم، درس افتاده و صفر غایب
 • گواهی اشتغال- ویژه گواهی هایی که دانشکده صادر می کند
 • گواهی اشتغال به تحصیل و اعلام رتبه
 • درخواست مهمان، انتقال یا انتقال توام با تغییر رشته - کارشناسی و دکتری عمومی
 • درخواست مرخصی وحذف ترم کارشناسی
 • درخواست کمیسیون - شورای موارد خاص - ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • درخواست کمیسیون - شورای موارد خاص
 • درخواست کارت دانشجویی المثنی
 • درخواست ریزنمرات تاییدشده فارسی جهت ترجمه
 • درخواست حذف تکدرس
 • درخواست تمدید سنوات ترم 9 کارشناسی، 5 ارشد و 9دکتری *لطفا درانتخاب سال ونیمسال دقت نمایید
 • درخواست تمدید سنوات کارشناسی و دکتری عمومی *لطفا درانتخاب سال و نیمسال دقت نمایید
 • درخواست تقسیط شهریه *ویژه دانشجویان شهریه پرداز
 • درخواست تغییررشته *گرایش* در دانشگاه فردوسی
 • درخواست تعویض کارت دانشجویی
 • درخواست تطبیق دروس حوزه شهید بهشتی با دروس معارف اسلامی
 • درخواست اصلاح مشخصات شناسنامه ای
 • درخواست انتخاب واحد خارج از مهلت مقرر
 • درخواست استفاده از تسهیلات تخفیف شهریه ویژه قهرمانان ورزشی
 • درخواست استرداد چک از حسابداری نوبت دوم
 • درخواست ترک تحصیل دایم
 • اشکال آموزشی-کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه
 • استرداد وجه آموزشی
 • استرداد شهریه

2-درخواست‌های آموزشی از چه طریقی انجام می شود؟

از طریق پرتال دانشجویی منوی آموزشی و سپس زیر منوی درخواست آموزشی می‌توانید درخواست خود را ثبت نمایید و بسته به نوع درخواست، درخواست خود را پیگیری نمایید.

نکته: لازم به ذکر است دانشجویان محترم در هرکدام از فرآیندهایی که مربوط به درخواست‌ها است می‌توانند از طریق نمایه "گردش کار" در منوی "درخواستهای آموزشی" پرتال سیر انجام فرآیند را پیگیری کنند.

نکته: همچنین دانشجویان گرامی در هرکدام از فرآیندها که نیازمند پرداخت اینترنتی هزینه مربوطه است، باید پس از انتخاب درخواست آموزشی، از طریق منوی مالی پرتال و بخش پرداخت الکترونیکی، وارد بخش انجام خدمات آموزشی شده و از طریق درگاه بانک مبلغ مربوطه را به شکل اینترنتی پرداخت کرده و پس از آن سایر مراحل درخواست آموزشی را ادامه دهند.