برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : زهرا رجبی مندی

عنوان : «مقايسه سطح اثر بخشي آموزش نوروفيدبك و مداخله نرم افزار شناختي بر تنظيم هيجان و ارتقاي حافظه كاري دانشجويان»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي شناختی

زمان : روز يك شنبه مورخ 1403/3/13ساعت: 12:30

ms.rajabi