نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
خانه اباد احسانمسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)نوبت دوممبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۶
سیدی زهراساداتجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهکارشناسی ارشدنوبت دوممبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۶
صبوری علیشعبانی ورکی بختیاردکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۶
مرادی اعظمجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۶
نادی نژاد فاطمهباغگلی حسیندکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۶
بی همتای طوسی هدامهرام بهروزکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۷
میری طیبهجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۸
نجف زاده پویامسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۸
گودرزی محمدشعبانی ورکی بختیاردکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۸
یوسفی دیناجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۸
صبوری شیرازی زهراباغگلی حسینکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۹
عباسی کلاته جعفرابادی حدیثکرمی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۳۹۹
تاتاری محسنشعبانی ورکی بختیاردکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۰
جنت پرست مریمکارشکی حسینکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۰
شجاعی نسب مریممسعودی جهانگیردکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۰
قادری سلطان علیغفاری ابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۰
مقدم پور مریممهرام بهروزکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۰
ثریا الههجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهکارشناسی ارشدنوبت دوممبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
خوشخو فهیمهغفاری ابوالفضلدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
شریفی حسنکرمی مرتضیکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
غلامی زهراسعیدی رضوانی محمودکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
قلی زاده علیشعبانی ورکی بختیارکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
محمدی نیک انسیهجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهدکتری (Ph.D)روزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۱
احراری بهدادین مریمکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۲
ایران منش معصومهشعبانی ورکی بختیارکارشناسی ارشدنوبت دوممبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۲
برجی ابراهیمجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۲
رضائی کاظمجاویدی کلاته جعفرابادی طاهرهکارشناسی ارشدروزانهمبانی تعلیم و تربیت۱۴۰۲