در روز چهارشنبه 31 خردادماه 1402 با توجه به حضور تعدادي از استادان و پژوهشگران دانشگاه UPM مالزي (7 نفر) در دانشگاه و مرتبط بودن تخصص ايشان با گروه هاي آموزشي در دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، هيأت مذکور بازدیدی از این دانشكده و آزمایشگاه علوم شناختی داشتند. پس از اين بازديد، جلسه اي براي گفتگو و امكان سنجي همكاري هاي علمي با حضور هيات رئيسه دانشكده هاي مرتبط در سازمان مركزي برگزار گردید.

malezi