مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت

gav

دکتر طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

شماره اتاق: 122 و 165

تلفن: 05138803641

پست الکترونیک:

صفحه شخصی: http://prof.um.ac.ir/javidi-d