کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

-

◻️عنوان کارگاه:

آموزش گام به گام تحلیل محتوای متون درسی (کمی و کیفی)

◻️مدرس کارگاه:

خانم دکتر انسی کرامتی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

کارگاه های تخصصی هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان:

هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا

با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

◻️محور کارگاه:

-

◻️عنوان کارگاه:

آموزش گام به گام تحلیل محتوای متون درسی (کمی و کیفی)

◻️مدرس کارگاه:

خانم دکتر انسی کرامتی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

◻️جهت کسب اطلاعات بیشتر:

◻️تماس با دبیرخانه:

051-38803674

051-38802279

◻️ارتباط با ادمین:

@confiici

◻️کانال تلگرام همایش

2021@iici

 روابط عمومی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد