به نام خدا  
سرمایه محبت  
 The Capital of love
 
اشکی بود مرا که به دنیا نمیدهم  
این است گوهري که به دریا نمیدهم  
 I have tears I will not grant the worlds
 It is the gem I will not grant the seas
گر لحظه اي وصال حبیبم شود نصیب  
آن لحظه را به عمر گوارا نمیدهم  
 If I can meet my beloved for an instance  
I would not replace that moment to my sweet lifetime
عمري بود که گوشه نشین محبتم  
این گوشه را به وسعت صحرا نمیدهم  
 I have been a love hermit for a lifetime
 I would not replace this corner with the vast desert  
در سینه ام جمال علی نقش بسته است  
این سینه را به سینۀ سینا نمیدهم  
 Ali's complex has been engraved on my chest
 I would not replace this chest with Sina's vastness
تا زنده ام ز درگه او پا نمیکشم  
دامان او ز دست تمنا نمیدهم  
 As long as I live, I don't step back of his attendance
My desirous hand will not let him go
سرمایۀ محبت زهراست دین من  
من دین خویش را به دو دنیا نمیدهم  
 The capital of Zahra's love is my religion
 I would not prefer the two worlds to my religion  
گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا  
یک ذره از محبت زهرا نمیدهم  
 If fate, puts the sun and the moon in my two hands
 I would not give a single bit of Zahra's affection
امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست  
این نقد را به نسیۀ فردا نمیدهم  
 Today, Zahra's mourning occasion is our heaven
 I would not exchange this cash for tomorrow's credit
در سایۀ رضایم و همسایۀ رضا  
این سایه را به سایۀ طوبی نمیدهم  
 I am in Reza's shadow and I am his neighbor
 I would not replace this shade with the shodow of the heavently tree
من بنده امام زمانم "مویدم"
هرگز زدست دامن مولا نمی دهم  
It's ''Moayyed'' the servant of the time's Imam
 He will never fail to stand his Master's side.

شعر: مرحوم سید رضا موید  
ترجمه: استاد حسین عباسی