مقاله آقاي دکتر كاظم رسول زاده طباطبايي كه در مجله JOURNAL for the SCIENTIFIC STUDY of RELIGION در سال 2021 منتشر گرديده است.

Religious Fundamentalism and Quest as Predictors of Moral Foundations Among Iranian Muslims

SeyedKazem Rasoolzadeh Tabatabaesi  &  Mehdi Mikani

Journal: SCIENTIFIC STUDY of RELIGION

DOI: https://doi.org/10.1111/jssr.12750

مقاله آقاي دکتر كاظم رسول زاده طباطبايي كه در مجله JOURNAL for the SCIENTIFIC STUDY of RELIGION در سال 2021 منتشر گرديده است.

Religious Fundamentalism and Quest as Predictors of Moral Foundations Among Iranian Muslims

SeyedKazem Rasoolzadeh Tabatabaesi  &  Mehdi Mikani

Journal: SCIENTIFIC STUDY of RELIGION

DOI: https://doi.org/10.1111/jssr.12750