نشست صمیمانه دانشجویان غیر ایرانی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با هیات رئیسه دانشکده و جناب آقای دکتر حسین بذرافشان رییس محترم اداره دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یک شنبه هشتم خرداد ماه 1401 در تالار دکتر حسینعلی کوهستانی 

94ecd98b bfc2 476d 9a92 bcf2aeaa9fb9