نظر به ابلاغ 59790 مورخ 1401/02/24 هيأت محترم وزيران مبني بركاهش مصرف برق در ساعات اداري به وزارت­ خانه ها و دستگاه­ هاي اجرايي كه وزارت عتف جزء آن نمي باشد و مصوبه شماره 59952 مورخ 1401/03/18، در مورد كاهش ساعت كار و ضرورت جبران آن در ساير ايام هفته و نيز تبصره 2 ماده 28 آيين­ نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت­ علمي و با توجه به ايام برگزاري امتحانات پايان نيم ­سال تحصيلي و ضرورت حضور همكاران به منظور بازسازي و آماده سازي بخش هاي مختلف دانشگاه پس از قريب به 3 سال توقف فعاليت­ هاي ناشي از تعطيلات مربوط به پاندومي كوويد19 و برنامه ريزي براي آغاز سال تحصيلي 1402-1401 مقرر شد:

  1. از تاريخ شنبه 18 تيرماه لغايت پنج­شنبه 3 شهريور ماه سال 1401 ساعت كار دانشگاه از ساعت 7:00  الي 13:30 خواهد بود.
  2. با توجه به تبصره 1 ماده 55 آيين­ نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي روزهاي ذيل كه حد واسط تعطيلات رسمي كشور مي باشد، تعطيل اعلام مي شود:
  • شنبه 18 تيرماه 1401
  • شنبه و يكشنبه 25 و 26 تيرماه 1401
  • شنبه 15 مرداد 1401

بديهي است همكاران محترم مي توانند قبل يا بعد از ايام مذكور با موافقت مدير مربوطه از مرخصي استحقاقي استفاده نموده و بدين ­وسيله فرصت مناسبي براي انجام امور شخصي داشته باشند.

 9