با سلام و احترام؛

با عنايت به موافقت هيات رئيسه دانشگاه مورخ 1402/04/18 و در راستاي مديريت مصرف انرژي در تابستان، بدينوسيله ساعات كاري دانشگاه از تاريخ ۱۴۰2/04/19 تا 1402/06/15 از ساعت 6:00 صبح تا ساعت 13:00 بعدازظهر تعيين مي‌شود.