روز دوشنبه مورخ 1402/10/4 در روز پایانی نمایشگاه کتاب های درسی (یک و نیم قرن با کتاب های درسی) از زحمات جناب آقای جعفر اسدی فرخد، برگزار کننده نمایشگاه تقدیر گردید.

namayeshgah ketab