اولین جلسه معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده با حضور دبیر هفته سرآمدی آموزش جناب آقای دکتر کفاشان و انجمن های علمی و تشکل های دانشکده روز شنبه مورخ 1403/2/1 در محل تالار دکتر کوهستانی برگزار شد. در این جلسه در خصوص برگزاری کارگاه ها در هفته آموزش و مشارکت حداکثری دانشجویان مواردی مطرح گردید.

                                                                    

         saramadi 1

                                                                                                    sar amadi