هسته پژوهشی علوم شناختی برگزار کرد:                                                                                                       روان شناسی شناختی، آموزش، تازه های علوم شناختی

ارائه دهندگان: نعیمه چاکری_سعید هاشمی_حسام کاربخش
تاریخ برگزاری: شنبه ۸ اردیبهشت ساعت ۱۲ 
محل برگزاری: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تالار دکتر کوهستانی
این کارگاه در راستای برنامه های هفته سرآمدی آموزش در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد.

karghah 1403