روز چهارشنبه مورخ 9 خرداد ماه سال جاری تفاهم نامه ای بین دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و مجتمع آموزشی بعثت مبادله شد. در این نشست ضمن گفت‌و‌گو در جهت افزایش تعاملات و همکاری‌های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و مجتمع آموزشی بعثت، تفاهم نامه همکاری امضاء شد.

besat