برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  اکرم غلام نیا

عنوان : “جشنواره الگوهاي برترتدريس ازمنظر تجربه كنندگان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، برنامه ریزی درسی

زمان : ساعت 12:00      روز شنبه 1400/12/14

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين جعفري ثاني 

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر مرتضي كرمي 

دانشيارگروه مديريت مطالعات برنامه درسي وآموزش

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار     

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر بهروزمهرام

دانشيارگروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

  

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  اکرم غلام نیا

عنوان : “جشنواره الگوهاي برترتدريس ازمنظر تجربه كنندگان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، برنامه ریزی درسی

زمان : ساعت 12:00      روز شنبه 1400/12/14

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين جعفري ثاني 

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكتر مرتضي كرمي 

دانشيارگروه مديريت مطالعات برنامه درسي وآموزش

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمريم بردبار     

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر بهروزمهرام

دانشيارگروه مطالعات برنامه درسي وآموزش