برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  محمد علیزاده

عنوان : “نقش ميانجي تاب آوري تحصيلي وراهبردهاي تنظيم هيجان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 11:30      روز سه شنبه 1400/12/17

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمريم بردبار 

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيداميرامين يزدي

استادگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدعلي كيميايي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

  

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  محمد علیزاده

عنوان : “نقش ميانجي تاب آوري تحصيلي وراهبردهاي تنظيم هيجان…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 11:30      روز سه شنبه 1400/12/17

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحسين كارشكي

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمريم بردبار 

استاديار گروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 استاد مشاور

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيداميرامين يزدي

استادگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر سيدعلي كيميايي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي