برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مريم خوش چهره

عنوان : “نقش ميانجي سبك هاي هويت درنوجوانان دختر…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 13:00      روز سه شنبه 12/17/1400

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسكينه سلطاني كوهبناني

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمريم بردبار 

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن اصغري نكاح

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسين كارشكي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

  

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مريم خوش چهره

عنوان : “نقش ميانجي سبك هاي هويت درنوجوانان دختر…"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی تربیتی

زمان : ساعت 13:00      روز سه شنبه 12/17/1400

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسكينه سلطاني كوهبناني

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمريم بردبار 

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن اصغري نكاح

دانشيارگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترحسين كارشكي 

دانشيار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي