برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  نسرين شريفي 

عنوان : “بررسي رابطه ذهن آگاهي وتوانمندي شناختي بارفتارنوآورانه كاري …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی عمومی

زمان : ساعت 08:00      روز چهارشنبه 1400/12/18

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترجوادصالي فدردي

استادگروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترعباس فيروزآبادي

استاديارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن فاطمي

دانشيارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترايمان الله بيگدلي

استادگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  نسرين شريفي 

عنوان : “بررسي رابطه ذهن آگاهي وتوانمندي شناختي بارفتارنوآورانه كاري …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسی عمومی

زمان : ساعت 08:00      روز چهارشنبه 1400/12/18

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترجوادصالي فدردي

استادگروه روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترعباس فيروزآبادي

استاديارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن فاطمي

دانشيارگروه روان شناسي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترايمان الله بيگدلي

استادگروه روان شناسي