برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  رياض لفته دحام

عنوان : “پيش بيني خواندن ودرك مطلب ازطريق كاركردهاي …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسي تربیتی

زمان : ساعت 12:00      روز چهارشنبه 1400/12/18

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسكينه سلطاني

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي   

دانشیارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي   

 

 

 

 

 

استاد داور

سيداميرامين يزدي

استادگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترمريم بردبار  

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  رياض لفته دحام

عنوان : “پيش بيني خواندن ودرك مطلب ازطريق كاركردهاي …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، روانشناسي تربیتی

زمان : ساعت 12:00      روز چهارشنبه 1400/12/18

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترسكينه سلطاني

استاديارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي   

دانشیارگروه روان شناسي مشاوره و تربيتي   

 

 

 

 

 

استاد داور

سيداميرامين يزدي

استادگروه روان شناسي مشاوره وتربيتي

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكترمريم بردبار  

استاديار گروه روان شناسي مشاوره و تربيتي