برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مصطفي صفاپورقوچاني

عنوان : “استلزام هاي برنامه درسي موسيقي درآموزش وپرورش …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مطالعات برنامه درسي وآموزش

زمان : ساعت 18:00      روز سه شنبه 1400/12/17

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهروزمهرام

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحمودسعيدي رضواني

دانشيارگروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر مقصودامين خندقي 

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 

ارائه دهنده :  مصطفي صفاپورقوچاني

عنوان : “استلزام هاي برنامه درسي موسيقي درآموزش وپرورش …"

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد، مطالعات برنامه درسي وآموزش

زمان : ساعت 18:00      روز سه شنبه 1400/12/17

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكتربهروزمهرام

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترمحمودسعيدي رضواني

دانشيارگروه مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

 

 

 

داور و نماينده تحصيلات تكميلي

دكتر مقصودامين خندقي 

دانشيار گروه مطالعات برنامه درسي وآموزش