برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  زینب گل چهره رحیمی

عنوان : طراحي واثر بخشي بسته درماني آموزشي چندرسانه اي TOMEFE (نظريه ذهن ،همدلي ،كنش هاي اجرايي ) برمهارتهاي اجتماعي

مقطع و رشته تحصيلي : دکتری روان شناسی

زمان : ساعت 10:00      روز یک شنبه 1401/05/09 

Capture1