برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : محمدرضا مظلوم زاده

عنوان : نقش روان رنجوري، برون گرايي و سيستم هاي مغزي رفتاري در پيش بيني مشكلات هيجاني ناشي از كوويد 19...

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسی بالینی

زمان : ساعت 08:30     روزچهارشنبه:1401/05/12

Capture