برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : كيميا حبيبي نامقي


عنوان : «رابطه خود تنظيمي انگيزشي و درگيري تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه اول :نقش واسطه اي تجارت هيجاني مثبت حين يادگيري»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روانشناسي تربيتي

زمان : روز سه شنبه  مورخ 1402/6/28 ساعت: 12

habibi