برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : منا جليلي نخوديان

عنوان : «نقش نيازهاي اساسي روان شناختي در سبكهاي انگيزشي خود تعيين گر و هيجان لذت دركلاس درس دانش آموزان پايه ششم :آزمون يك الگوي علي »

مقطع و رشته تحصيلي :  ارشد روانشناسي تربيتي

زمان :  روزدو شنبه  مورخ 1402/6/27 ساعت: 10

 

jalili