برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : اكرم خفاجه

عنوان : «چالش ها و استلزام هاي چارچوب يادگيري زبان انگليسي در آموزش و پرورش عمومي ايران»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد رشته  برنامه ريزي درسي

زمان :  روزدو شنبه  مورخ 1402/6/27 ساعت: 12

khafaje