برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : علي نائيج

عنوان : « رابطه ذهنيت هاي طرحواره اي با نشانه هاي اضطراب اجتماعي ،نقش ميانجي نارسا نظم جويي هيجاني »

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي باليني

زمان :  روزدو شنبه مورخ  1402/6/27ساعت: 12

naeech