برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : حانيه ميرآبي   

عنوان : « رابطه ميان سطوح عملكرد شخصيت و ظرفيت بالقوه ي كودك آزاري در مادران نوزادان مبتلا به كوليك شير خوارگي»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد رشته روانشناسي عمومي

زمان :  روز دو شنبه مورخ  27/ 1402/6  ساعت: 12

mirabi