برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : زهرا حبيبي


عنوان : « بررسي اثربخشي مدل چهار مولفه اي و عنصر تنوع تكاليف يادگيري برابتكارشخصي مدرسان در مقايسه با روش سنتي آموزش»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد رشته  برنامه ريزي درسي

زمان :  روز چهارشنبه  مورخ  1402/6/29 ساعت: 10

moheb