برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : سوسن جاوداني عادل

عنوان : « شناسايي مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي پژوهشكده هاي علوم انساني دانشگاهي »

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد رشته تحقيقات آموزشي

زمان :  روز چهارشنبه مورخ  29/ 1402/6 ساعت: 14

 

adel