برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :شراره  فخاريان

عنوان : « بررسي نقش ارزشيابي برنامه هاي آموزشي قصد شده در پيش بيني واكنش و يادگيري فراگيران در سازمان ها»

مقطع و رشته تحصيلي :  ارشد  مديريت آموزشي

زمان :   روز سه شنبه مورخ   1402/6/28ساعت : 10

fakharyan