برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : بهنازالسادات بشرويه

عنوان : «خدمات آموزش از راه دور كتابخانه هاي دانشگاهي ايران و مقايسه آن با استانداردهاي انجمن كتابخانه هاي دانشگاهي وتحقيقاتي»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

زمان :  روزسه شنبه مورخ 1402/6/28ساعت: 12

boshroye