برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده : محمدحسين سلطانزاده  پسيان

عنوان : « "مباني فلسفي واشارات تربيتي الگوي معرفت سمعي باطني در نظام فكري معاصر»

مقطع و رشته تحصيلي : دانشجوی دکتری فلسفه تعليم و تربيت

زمانروز دو شنبه  مورخ  1402/6/27 ساعت : 14

soltanzade