برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  فرزانه شمسكي

عنوان : « پويايي هاي خانواده كودكان با اختلال طيف اوتيسم بر اساس رويكرد تحول يكپارچه :تدوين ورواسازي برسشنامه و شناسايي پويايي ها »

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد كودكان استثنايي

زمان :  روز یکشنبه مورخ 1402/11/8 ساعت: 9

فرزانه شمسکی