برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده : مرتضی نقره ای

عنوان : « تبيين ريشه هاي الهياتي دين شناختي حوزه مطالعات برنامه درسي :درجستجوي طرح كلي ريشه هاي الهياتي -دين شناختي اسلامي »

مقطع و رشته تحصيلي : دانشجوی دکتری برنامه ريزي درسي

زمانروز  سه شنبه مورخ  1402/11/10 ساعت: 8

نقره ای