برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  سيده سهيلا حسيني فندخت

عنوان : «اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر ذهن آگاهي بر تنظيم هيجاني، نشخوار فكري و تحريف شناختي دانشجويان با نشانه هاي افسردگي»

مقطع و رشته تحصيلي :ارشد روان  شناسي  باليني

زمان : روز  شنبه  مورخ  1402/11/14ساعت:12:30

hoseini