برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : فريبا ميري تربقان

عنوان : « بررسي رابطه خستگي مزمن با ويژگي هاي شخصيتي در زنان مبتلا به سندروم قبل از قاعدگي ،نقش ميانجي خود شفقتي ،تحمل پريشاني و ادراك درد»

مقطع و رشته تحصيلي :ارشد روان  شناسي  باليني

زمان : روزسه شنبه  مورخ  1402/11/17ساعت:10

miri torbaghan