برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  سيد عبدالكريم قاسمي

عنوان : «اثر بخشي تحريك الكتريكي فراجمجمه اي با جريان متناوب بر بازداري و تكانشگري در افراد وايسته به نيكوتين»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان شناسي شناختي

زمان : روز چهارشنبه مورخ 1402/11/18  ساعت: 8

mr. ghasemi