برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : ميكائيل قرباني

عنوان : «رابطه خودكارآمدي با ابعاد كمال  گرايي با متغير ميانجي ناگويي هيجاني در دانش آموزان تيز هوش»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنائي

زمان : روزچهارشنبه مورخ  1402/11/18 ساعت: 10

mikael ghorbani