برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : سيما نيك فرجام

عنوان : « بررسي اثر بخشي برنامه ذهن آگاهي بر مديريت خشم وكاهش آمادگي اعتياد نوجوانان»

مقطع و رشته تحصيلي:ارشد روان شناسي باليني

زمان : روز دوشنبه  مورخ  1402/11/23 ساعت: 10

ms. nikfarjam