برگزاری جلسه دفاع رساله

 ارائه دهنده : مرضیه سروی

عنوان : «مدل سازي ويژگي هاي عصب روان شناختي افراد ناشنوا، تعديل كنش هاي مغزي با مداخله روان درماني بدني و نوروفيدبك»

مقطع و رشته تحصيلي : دانشجوي دكتري روان شناسي

زمان : روز چهارشنبه مورخ  1402/11/25 ساعت : 10

ms. sarvari