برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  فاطمه اكبري

عنوان : «اثربخشي برنامه  مداخله رفتاري تحولي طبيعت گرايانه در مهارت آموزي و كاهش رفتارهاي مشكل آفرين دانش آموزان طيف اتيسم»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان شناسي شناختي

زمان : روز دوشنبه مورخ 1402/11/23  ساعت: 12:30

ms. akbari