برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  فاطمه رضايي جشن آباد

عنوان : «بازنمايي ارزش هاي فرهنگي در تبليغات كتابخانه ها :تحليل نشانه شناختي تصاوير تبليغاتي كتابخانه هاي عمومي ايران در شبكه هاي اجتماعي»

مقطع و رشته تحصيلي : ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي

زمان :  روز دوشنبه مورخ  1402/12/14 ساعت : 12

ms. rezaye jashn abad