برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  محمد ایرانی

عنوان : «بررسي فراتشخيصي رابطه نشخوار فكري و اجتناب فكري با افسردگي و اضطراب اجتماعي: نقش ميانجي نگراني»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان شناسي باليني

زمان : روز دوشنبه مورخ  1402/12/21 ساعت : 11

irani