برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده :  عاطفه شریفی

عنوان : « مقايسه ي عملكردهاي روان شناختي و عصب روان شناختي  سندرم لانگ كويد در افراد با سابقه و بدون سابقه بستري»

مقطع و رشته تحصيلي: ارشد روان شناسي باليني

زمان : روز شنبه مورخ  1402/12/26 ساعت: 12

ms. sharifi