برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

 ارائه دهنده : سمانه سادات حسيني مرام

عنوان : «تبيين و نقد ويژگي هاي نظريه و نظريه پردازي در دانش برنامه درسي اسلامي مبتني بر مدل تاسيسي و نظريه علم ديني حداكثري»

مقطع و رشته تحصيلي : دانشجوی ارشد رشته برنامه ريزي درسي

زمانروز دوشنبه  مورخ  1402/12/28 ساعت: 10

ms. hosine maram